HUYỆN CẨM THỦY ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI XÂY DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Ngày 29/05/2022 17:39:08

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trong năm 2021 huyện Cẩm Thủy từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.

HUYỆN CẨM THỦY ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI XÂY DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
100%

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trong năm 2021 huyện Cẩm Thủy từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đóng góp vào quá trình thực hiện chương trình CCHC của tỉnh. CCHC là một khâu quan trọng nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính công trên địa bàn. Năm 2021, huyện đã triển khai thực hiện tập trung trên nhiều lĩnh vực như cải cách thể chế; Cải cách Thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức, bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn. Đồng thời, thông qua cổng thông tin điện tử của huyện đãtích hợp trang của phần mềm một cửa điện tử để tạo môi trường giao tiếp công khai minh bạch giữa hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật và cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh tế - xã hội; các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, về chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp…..Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời triển khai các thủ tục hành chính và phát hiện những quy định thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp. Phát hiện những thủ tục còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức để có phương án khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC trên hệ thống loa truyền thanh từ cấp huyện đến cấp xã để các cơ quan, doanh nghiệp, công dân trên địa bàn và mọi hoạt động được công khai. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia, giám sáthoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện tại tất cả các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đều được trang bị máy vi tính, thực hiện kết nối mạng nội bộ đảm bảo cho yêu cầu công tác và cập nhật thông tin trên mạng Internet; nâng cấp trang tin điện tử theo yêu cầu cần thông tin của địa phương; tiếp tục vận hành tốt phòng họp trực tuyến; bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện, UBND các xã, thị trấn sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong công tác chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ, đưa vào sử dụng Hệ thống phòng họp không giấy tờ Ecabinet; Hệ thống phòng họp trưc tuyến kết nối bốn cấp được triển khai và phát huy hiệu quả, nhất là thời điểm tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; 100% cấp huyện và cấp xã xử lý các văn bản, hồ sơ công việc được trao đổi, ký số, ban hành trên hệ thống phần mềm QLVB&HSCV tdoffice ; 100% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận trực tuyến và giải quyết trên môi trường điện tử tại cấp huyện ; 100% các xã, thị trấn đã thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh, tiếp nhận giải quyết 100% dịch vụ công mức độ 3 và trên 70% dịch vụ công mức độ 4; Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 17/17 xã, thị trấn được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình tham mưu, trình ký và ký số văn bản phát hành trên môi trường điện tử; 18/18 cổng thông tin điện tử cấp huyện, xã, thị trấn cung cấp đầy đủ thông tin theo khoản 2 điều 28 Luật CNTT, hoạt động đúng theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử.

Năm 2021 huyện Cẩm Thủy đang thực 224 TTHC đối với cấp xã; 318 TTHC đối với cấp huyện. Tất cả các TTHC đều được công khai dưới 2 hình thức, một là công khai trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hai là công khai trên cổng thông tin điện tử cấp huyện cấp xã.

Trong năm 2021 tại cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3 là 648 hồ sơ = 99,85%, mức độ 4 là 179 hồ sơ = 96,65%. Cấp xã, thị trấn: Tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3 là 2.873/3.026 hồ sơ = 94,94%%, mức độ 4 là 3.980/4.365 hồ sơ = 91,17%

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian tới huyện Cẩm Thủy tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát việc thực hiện CCHC, tập trung thực hiện công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành để trao đổi, gửi, nhận thông tin bằng thư điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Phòng VH&TT huyện.

HUYỆN CẨM THỦY ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI XÂY DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Đăng lúc: 29/05/2022 17:39:08 (GMT+7)

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trong năm 2021 huyện Cẩm Thủy từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.

HUYỆN CẨM THỦY ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG TỚI XÂY DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
100%

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Trong năm 2021 huyện Cẩm Thủy từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đóng góp vào quá trình thực hiện chương trình CCHC của tỉnh. CCHC là một khâu quan trọng nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính công trên địa bàn. Năm 2021, huyện đã triển khai thực hiện tập trung trên nhiều lĩnh vực như cải cách thể chế; Cải cách Thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức, bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn. Đồng thời, thông qua cổng thông tin điện tử của huyện đãtích hợp trang của phần mềm một cửa điện tử để tạo môi trường giao tiếp công khai minh bạch giữa hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật và cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh tế - xã hội; các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, về chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp…..Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời triển khai các thủ tục hành chính và phát hiện những quy định thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp. Phát hiện những thủ tục còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức để có phương án khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC trên hệ thống loa truyền thanh từ cấp huyện đến cấp xã để các cơ quan, doanh nghiệp, công dân trên địa bàn và mọi hoạt động được công khai. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia, giám sáthoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện tại tất cả các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đều được trang bị máy vi tính, thực hiện kết nối mạng nội bộ đảm bảo cho yêu cầu công tác và cập nhật thông tin trên mạng Internet; nâng cấp trang tin điện tử theo yêu cầu cần thông tin của địa phương; tiếp tục vận hành tốt phòng họp trực tuyến; bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện, UBND các xã, thị trấn sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong công tác chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ, đưa vào sử dụng Hệ thống phòng họp không giấy tờ Ecabinet; Hệ thống phòng họp trưc tuyến kết nối bốn cấp được triển khai và phát huy hiệu quả, nhất là thời điểm tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; 100% cấp huyện và cấp xã xử lý các văn bản, hồ sơ công việc được trao đổi, ký số, ban hành trên hệ thống phần mềm QLVB&HSCV tdoffice ; 100% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận trực tuyến và giải quyết trên môi trường điện tử tại cấp huyện ; 100% các xã, thị trấn đã thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh, tiếp nhận giải quyết 100% dịch vụ công mức độ 3 và trên 70% dịch vụ công mức độ 4; Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và 17/17 xã, thị trấn được cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình tham mưu, trình ký và ký số văn bản phát hành trên môi trường điện tử; 18/18 cổng thông tin điện tử cấp huyện, xã, thị trấn cung cấp đầy đủ thông tin theo khoản 2 điều 28 Luật CNTT, hoạt động đúng theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử.

Năm 2021 huyện Cẩm Thủy đang thực 224 TTHC đối với cấp xã; 318 TTHC đối với cấp huyện. Tất cả các TTHC đều được công khai dưới 2 hình thức, một là công khai trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hai là công khai trên cổng thông tin điện tử cấp huyện cấp xã.

Trong năm 2021 tại cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3 là 648 hồ sơ = 99,85%, mức độ 4 là 179 hồ sơ = 96,65%. Cấp xã, thị trấn: Tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3 là 2.873/3.026 hồ sơ = 94,94%%, mức độ 4 là 3.980/4.365 hồ sơ = 91,17%

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian tới huyện Cẩm Thủy tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát việc thực hiện CCHC, tập trung thực hiện công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành để trao đổi, gửi, nhận thông tin bằng thư điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Phòng VH&TT huyện.