Truyền thông Phòng chống dịch Covid-19. STTTT

Ngày 08/10/2021 00:00:00

“ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- xã hội”

UBND TỈNH THANH HÓA

41S21 THÔN0G1/1T0I/N20V21À TRUYỀN THÔNG

Số: 2068 /STTTT- BCXB

V/v truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- hội”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan báo chí của tỉnh;

- Các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú;

- Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học, sát sao, cụ thể của lãnh đạo tỉnh, của Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 tỉnh, tỉnh ta đã thực hiện tốt mục tiêu “ kép”, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển, như: Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 102.914 tỷ đồng, bằng 73,5% kế hoạch; thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng bằng 92% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 2 cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 8,07%. Có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh, có sự đóng góp tích cực của, công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nói riêng đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 và định hướng truyền thông của Tiểu ban truyền thông quốc gia tại Kế hoạch số 18/KH- TBTT ngày 30/9/2021; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với thông điệp “ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- xã hội”, cụ thể như sau:

I. Nội dung truyền thông.

1. Thông tin, tuyên truyền nhằm truyền đi thông điệp thống nhất về chuyển dịch trạng thái “Zero COVID” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 06 nguyên tắc bản, cốt lõi: “Y tế trụ cột, trung


tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ồn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên, vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện kiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”; thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt trên địa bàn tỉnh, trong đó đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân trên hết, trước hết.

2. Truyền đi thông điệp về chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên tục được điều chỉnh đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta; đặc biệt với việc lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là chiến sỹ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; đánh giá đúng nguy cơ dịch tễ để khoanh vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách đến mức nhỏ nhất.

3. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để mang lại hiệu quả tốt nhất cho các khâu thực thi đối với chính sách phòng, chống dịch sẽ được ban hành trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với hai mục tiêu: (i) hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID- 19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; (ii) khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

4. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội; biểu dương kịp thời những nỗ lực vượt qua khó khăn, sự chung tay đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cả về vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, kít xét nghiệm và đóng góp vào Quỹ vắc - xin, nhằm động viên các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tích cực đóng góp các nguồn lực phục vụ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

5. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác có chọn lọc, đúng mức về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh của người dân. Trong đó, chú trọng thông điệp “5K+ xét nghiệm + tiêm đủ vắc xin và đủ thời gian+ tự khai báo y tế trung thực + áp dụng công nghệ. Tăng cường khuyến cáo, người dân, không nên lơ là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ thành quả chống dịch chung.

II. Tổ chức thực hiện.

1. Đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh.


Truyền thông rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung thông điệp phòng chống dịch Covid-19 thông qua: Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội: zalo, facebook, youtube, fanpage của các đơn vị.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Truyền thông rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung thông điệp thông qua: Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội: zalo, facebook, youtube, fanpage của các địa phương.

- Chỉ đạo truyền thanh cấp huyện, cấp xã tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid019 với thông điệp “ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- xã hội” và các nội dung tuyên truyền cụ thể trên thông qua việc xây dựng tin, bài trên hệ thống truyền thanh; pano, khẩu hiệu; thông tin tuyên truyền lưu động...

Đặc biệt chú trọng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K”khi tham gia hoạt động tập trung ngoài trời, đến trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tham gia các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, các quy định về cách ly và theo dõi sức khỏe khi đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về các mô hình, cách làm hiệu quả; các tấm gương người tốt, việc tốt ở địa phương trên tuyến đầu phòng, chống dịch; kịp thời phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh, các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

- Thông tin, tuyên truyền có phân tích, lý giải kỹ về các ý kiến chỉ đạo, kết luận, thông điệp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến những điều chỉnh, thay đổi giải pháp trong công tác phòng, chống dịch, để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Truyền thông thống nhất về việc chỉ lấy cơ sở khoa học để đánh giá việc kiểm soát các nguy cơ dịch tễ (5k + xét nghiệm + tiêm đủ vắc - xin và đủ thời gian + tự khai báo y tế trung thực + áp dụng công nghệ), từ đó đưa ra tiêu chí về an toàn/không an toàn.

- Thông tin làm rõ “thích ứng an toàn’’ cả từ góc độ người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp; ‘'linh hoạt có kiểm soát, kiểm soát hiệu quả là gốc”. Tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phân tích rõ cái được, cái chưa được trong công tác phòng, chống dịch; ủng hộ các biện pháp kiểm soát hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh nhưng cũng chỉ rõ, phản ánh kịp thời những biện pháp, cách làm chưa phù hợp, cứng nhắc, cực đoan để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

- Tuyên truyền về việc sử dụng thống nhất ứng dụng (app) PC-COVID trong phòng, chống dịch để tạo điều kiện thuận cho người sử dụng kể cả những người không sử dụng các thiết bị thông minh, bảo đảm phủ hết các đối tượng cần thiết; không khuyến cáo xoá các ứng dụng (app) đã cài, mà khuyến cáo cập nhật các ứng


dụng (app) hiện có để có thể tiếp tục sử dụng, theo hướng người dùng khi cài các app đã có sẽ được tự động cập nhật, nâng cấp lên PC-COVID. Truyền thông để chính quyền các cấp thống nhất triển khai 3 nền tảng bắt buộc dùng chung thống nhất trên toàn quốc là: Nền tảng QRCode, nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 và nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục ý thức để người dân nhận thức rõ quan điểm phòng dịch hơn chống dịch, phòng dịch tốt sẽ tránh được lây nhiễm, hạn chế tử vong; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan, tích cực cùng cộng đồng kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại nơi sinh sống.

- Chủ động, kịp thời phản hồi, giải thích, các thông tin trên mạng xã hội gây tâm lý bi quan, tiêu cực, tạo tâm lý kỳ vọng không có cơ sở; phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19. Giảm bớt lượng tin tức phản ánh không có chiều sâu về diễn biến dịch bệnh; không đưa số liệu mà thiếu phân tích, thiếu kiểm chứng; không giật tít lệch lạc bản chất về những vấn đề còn chưa có kết quả, kết luận cuối cùng.

4. Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn.

- Nghiên cứu thay đổi cách thức và thông điệp gửi đến các thuê bao phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh của tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động của tổng đài hỗ trợ điều tra dịch tễ; ứng dụng khai báo y tế, cập nhật thông tin tiêm chủng và chứng nhận tiêm chủng.

Nhằm lan tỏa sâu rộng các nội dung thông điệp về phòng, chống covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trong những tháng cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai và thực hiện tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TBCĐ phòng, chống Covid-19 Tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- PCT Đầu Thanh Tùng ( để b/c);

- Cục Báo chí (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);

- Văn phòng Tỉnh ủy (để b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);

- PGĐ Lê Văn Nam;

- Lưu: VT, BCXB.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Quyết

Truyền thông Phòng chống dịch Covid-19. STTTT

Đăng lúc: 08/10/2021 00:00:00 (GMT+7)

“ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- xã hội”

UBND TỈNH THANH HÓA

41S21 THÔN0G1/1T0I/N20V21À TRUYỀN THÔNG

Số: 2068 /STTTT- BCXB

V/v truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- hội”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan báo chí của tỉnh;

- Các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú;

- Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học, sát sao, cụ thể của lãnh đạo tỉnh, của Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 tỉnh, tỉnh ta đã thực hiện tốt mục tiêu “ kép”, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển, như: Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 102.914 tỷ đồng, bằng 73,5% kế hoạch; thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng bằng 92% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 2 cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 8,07%. Có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh, có sự đóng góp tích cực của, công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nói riêng đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 và định hướng truyền thông của Tiểu ban truyền thông quốc gia tại Kế hoạch số 18/KH- TBTT ngày 30/9/2021; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với thông điệp “ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- xã hội”, cụ thể như sau:

I. Nội dung truyền thông.

1. Thông tin, tuyên truyền nhằm truyền đi thông điệp thống nhất về chuyển dịch trạng thái “Zero COVID” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 06 nguyên tắc bản, cốt lõi: “Y tế trụ cột, trung


tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ồn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên, vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện kiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”; thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt trên địa bàn tỉnh, trong đó đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân trên hết, trước hết.

2. Truyền đi thông điệp về chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên tục được điều chỉnh đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta; đặc biệt với việc lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là chiến sỹ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; đánh giá đúng nguy cơ dịch tễ để khoanh vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách đến mức nhỏ nhất.

3. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để mang lại hiệu quả tốt nhất cho các khâu thực thi đối với chính sách phòng, chống dịch sẽ được ban hành trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với hai mục tiêu: (i) hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID- 19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; (ii) khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

4. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội; biểu dương kịp thời những nỗ lực vượt qua khó khăn, sự chung tay đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cả về vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, kít xét nghiệm và đóng góp vào Quỹ vắc - xin, nhằm động viên các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tích cực đóng góp các nguồn lực phục vụ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

5. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác có chọn lọc, đúng mức về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh của người dân. Trong đó, chú trọng thông điệp “5K+ xét nghiệm + tiêm đủ vắc xin và đủ thời gian+ tự khai báo y tế trung thực + áp dụng công nghệ. Tăng cường khuyến cáo, người dân, không nên lơ là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ thành quả chống dịch chung.

II. Tổ chức thực hiện.

1. Đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh.


Truyền thông rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung thông điệp phòng chống dịch Covid-19 thông qua: Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội: zalo, facebook, youtube, fanpage của các đơn vị.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Truyền thông rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung thông điệp thông qua: Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội: zalo, facebook, youtube, fanpage của các địa phương.

- Chỉ đạo truyền thanh cấp huyện, cấp xã tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid019 với thông điệp “ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế- xã hội” và các nội dung tuyên truyền cụ thể trên thông qua việc xây dựng tin, bài trên hệ thống truyền thanh; pano, khẩu hiệu; thông tin tuyên truyền lưu động...

Đặc biệt chú trọng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K”khi tham gia hoạt động tập trung ngoài trời, đến trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tham gia các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, các quy định về cách ly và theo dõi sức khỏe khi đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về các mô hình, cách làm hiệu quả; các tấm gương người tốt, việc tốt ở địa phương trên tuyến đầu phòng, chống dịch; kịp thời phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh, các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

- Thông tin, tuyên truyền có phân tích, lý giải kỹ về các ý kiến chỉ đạo, kết luận, thông điệp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến những điều chỉnh, thay đổi giải pháp trong công tác phòng, chống dịch, để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Truyền thông thống nhất về việc chỉ lấy cơ sở khoa học để đánh giá việc kiểm soát các nguy cơ dịch tễ (5k + xét nghiệm + tiêm đủ vắc - xin và đủ thời gian + tự khai báo y tế trung thực + áp dụng công nghệ), từ đó đưa ra tiêu chí về an toàn/không an toàn.

- Thông tin làm rõ “thích ứng an toàn’’ cả từ góc độ người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp; ‘'linh hoạt có kiểm soát, kiểm soát hiệu quả là gốc”. Tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phân tích rõ cái được, cái chưa được trong công tác phòng, chống dịch; ủng hộ các biện pháp kiểm soát hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh nhưng cũng chỉ rõ, phản ánh kịp thời những biện pháp, cách làm chưa phù hợp, cứng nhắc, cực đoan để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

- Tuyên truyền về việc sử dụng thống nhất ứng dụng (app) PC-COVID trong phòng, chống dịch để tạo điều kiện thuận cho người sử dụng kể cả những người không sử dụng các thiết bị thông minh, bảo đảm phủ hết các đối tượng cần thiết; không khuyến cáo xoá các ứng dụng (app) đã cài, mà khuyến cáo cập nhật các ứng


dụng (app) hiện có để có thể tiếp tục sử dụng, theo hướng người dùng khi cài các app đã có sẽ được tự động cập nhật, nâng cấp lên PC-COVID. Truyền thông để chính quyền các cấp thống nhất triển khai 3 nền tảng bắt buộc dùng chung thống nhất trên toàn quốc là: Nền tảng QRCode, nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 và nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục ý thức để người dân nhận thức rõ quan điểm phòng dịch hơn chống dịch, phòng dịch tốt sẽ tránh được lây nhiễm, hạn chế tử vong; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan, tích cực cùng cộng đồng kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại nơi sinh sống.

- Chủ động, kịp thời phản hồi, giải thích, các thông tin trên mạng xã hội gây tâm lý bi quan, tiêu cực, tạo tâm lý kỳ vọng không có cơ sở; phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch COVID-19. Giảm bớt lượng tin tức phản ánh không có chiều sâu về diễn biến dịch bệnh; không đưa số liệu mà thiếu phân tích, thiếu kiểm chứng; không giật tít lệch lạc bản chất về những vấn đề còn chưa có kết quả, kết luận cuối cùng.

4. Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn.

- Nghiên cứu thay đổi cách thức và thông điệp gửi đến các thuê bao phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh của tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động của tổng đài hỗ trợ điều tra dịch tễ; ứng dụng khai báo y tế, cập nhật thông tin tiêm chủng và chứng nhận tiêm chủng.

Nhằm lan tỏa sâu rộng các nội dung thông điệp về phòng, chống covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trong những tháng cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai và thực hiện tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TBCĐ phòng, chống Covid-19 Tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- PCT Đầu Thanh Tùng ( để b/c);

- Cục Báo chí (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);

- Văn phòng Tỉnh ủy (để b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);

- PGĐ Lê Văn Nam;

- Lưu: VT, BCXB.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Quyết