Tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 10/11/2022 00:00:00

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh hóa phấn đấu xây dựng thành công "Đơn vị đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao".

Được UBND huyện giao chỉ tiêu xây dựng Thị trấn đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao. Đây là nhiệm vụ khá khó khăn, nặng nề, vất vả song hiệu quả đạt được sẽ có giá trị vô cùng to lớn, cái khó khăn, nặng nề, vất vả đó sẽ trở thành sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và phát triển của Thị trấn Phong Sơn chúng ta và của toàn xã hội. Khó khăn thì tháo gỡ dần từng bước, nặng nề thì chung sức, đồng lòng chia xẻ gánh vác, vất vả đó là sự kêu ca phàn nàn, ngại việc khi chưa có đủ tinh thần, chưa nhận thức rõ được mục tiêu, hiệu quả và lợi ích.... Phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Công Hoan, Phó chủ tịch UBND Thị trấn Phong Sơn tại Hội ngị tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm ngày 08/11/2022:
z3865877586309_03a0e8ad0cd28d78cfb19b561d9cc37b.jpg
Anh Đ/c Nguyễn Công Hoan, Phó CT UBND Thị trấn Phong Sơn.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp ủy Đảng, Chính quyền Thị trấn đặc biệt quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về đích Đơn vị đạt chuẩn về sinh an toàn thực phẩm nâng cao. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân, các cơ sở sản xuất, cế biến, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến thực phẩm.

z3865877579696_76c13155a20500e56c4b445831c6653d.jpg
Ảnh: Đ/c Yên Hồng Hạnh, Công chức UBND phụ trách công tác VSATTP.

Tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 10/11/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh hóa phấn đấu xây dựng thành công "Đơn vị đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao".

Được UBND huyện giao chỉ tiêu xây dựng Thị trấn đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao. Đây là nhiệm vụ khá khó khăn, nặng nề, vất vả song hiệu quả đạt được sẽ có giá trị vô cùng to lớn, cái khó khăn, nặng nề, vất vả đó sẽ trở thành sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và phát triển của Thị trấn Phong Sơn chúng ta và của toàn xã hội. Khó khăn thì tháo gỡ dần từng bước, nặng nề thì chung sức, đồng lòng chia xẻ gánh vác, vất vả đó là sự kêu ca phàn nàn, ngại việc khi chưa có đủ tinh thần, chưa nhận thức rõ được mục tiêu, hiệu quả và lợi ích.... Phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Công Hoan, Phó chủ tịch UBND Thị trấn Phong Sơn tại Hội ngị tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm ngày 08/11/2022:
z3865877586309_03a0e8ad0cd28d78cfb19b561d9cc37b.jpg
Anh Đ/c Nguyễn Công Hoan, Phó CT UBND Thị trấn Phong Sơn.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp ủy Đảng, Chính quyền Thị trấn đặc biệt quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về đích Đơn vị đạt chuẩn về sinh an toàn thực phẩm nâng cao. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân, các cơ sở sản xuất, cế biến, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến thực phẩm.

z3865877579696_76c13155a20500e56c4b445831c6653d.jpg
Ảnh: Đ/c Yên Hồng Hạnh, Công chức UBND phụ trách công tác VSATTP.