Tuyên truyền đăng ký, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên môi trường mạng

Ngày 14/08/2023 13:42:03

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện đăng ký sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: BÀI TRUYỀN THÔNG LỢI ÍCH CỦA SỔ

SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân là mỗi người dân được cấp một tài khoản định danh cá nhân trên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử để xem thông tin về sức khỏe của mình qua hệ thống, thực hiện trên mạng internet thông qua các phương tiện như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Toàn bộ các thông tin về tình hình sức khỏe của cá nhân sẽ được lưu trữ, thể hiện trên nền tảng này và được cập nhật thông tin qua mỗi lần kiểm tra, khám sức khỏe, có thể tiên lượng, dự báo về tình hình sức khỏe, cũng như tiện ích khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa. Các thông tin được bảo mật như tiền sử bệnh tật, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác như: điện thoại, số CCCD, các mã vạch.v.v. Các cơ sở khám, chữa bệnh có thể lấy thông tin hành chính, lịch sử bệnh, yếu tố nguy cơ, vùng dịch để tham khảo, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh..., giúp tiết kiệm thời gian, thống nhất, khoa học và chính xác. Hệ thống này cũng cảnh báo về thông tin y tế quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt quản lý, theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với cộng đồng.

Lợi ích mang lại của hồ sơ sức khỏe cá nhân

- Đối với y tế cơ sở: Nắm rõ được thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn; chủ động lên kế hoạch và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, số hóa sổ sách, các văn bản tuyến y tế cơ sở.

- Đối với người dân: Chủ động tra cứu, nắm bắt thông tin sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh của bản thân và người thân; được chăm sóc sức khỏe chủ động từ tuyến cơ sở. Dữ liệu được bảo mật và liên thông trên toàn quốc để tăng hiệu quả việc khám chữa bệnh. những thông tin cá nhân được bảo mật, bác sĩ muốn mở hồ sơ xem thông tin về sức khỏe chỉ khi được người đó đồng ý.

Để thực hiện tốt việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân

Đối với cán bộ y tế: Thực hiện điều tra, tổ chức khám sàng lọc, nhập dữ liệu vào phần mềm hồ sơ sức khỏe. Liên thông dữ liệu khám bệnh từ người dân khi đi khám bệnh tại bệnh viện và trạm y tế; tổ chức điều tra, phân loại đối tượng để khám và lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Đối với người dân: Nộp lệ phí kích hoạt sổ theo dõi sức khỏe điện tử là 1000đ/ người/ năm, để tận hưởng, sử dụng những tiện ích thiết thực cho cá nhân mỗi người, đặc biệt là theo dõi sức khỏe, phục vụ cho khám, chữa bệnh một cách có hệ thống, lo gich và lưu giữ thông tin một cách bền vững, rất lợi ích và thiết thực cho mỗi người.

Để thực hiện công tác lập và kích hoạt sổ sức khỏe điện tử cho nhân dân, UBND Thị trấn Phong Sơn giao cho Trạm y tế thị trấn thực hiện, vì vậy xin thông báo để toàn thể nhân dân được biết và tích cực tham gia các hoạt động lập hồ sơ sức khỏe của mình và kích hoạt tài khoản sổ sức khỏe của mình để tận hưởng nhựng lợi ích mà nền tàng số này mạng lại cho mỗi chúng ta.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Tuyên truyền đăng ký, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên môi trường mạng

Đăng lúc: 14/08/2023 13:42:03 (GMT+7)

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện đăng ký sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: BÀI TRUYỀN THÔNG LỢI ÍCH CỦA SỔ

SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân là mỗi người dân được cấp một tài khoản định danh cá nhân trên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử để xem thông tin về sức khỏe của mình qua hệ thống, thực hiện trên mạng internet thông qua các phương tiện như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Toàn bộ các thông tin về tình hình sức khỏe của cá nhân sẽ được lưu trữ, thể hiện trên nền tảng này và được cập nhật thông tin qua mỗi lần kiểm tra, khám sức khỏe, có thể tiên lượng, dự báo về tình hình sức khỏe, cũng như tiện ích khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa. Các thông tin được bảo mật như tiền sử bệnh tật, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác như: điện thoại, số CCCD, các mã vạch.v.v. Các cơ sở khám, chữa bệnh có thể lấy thông tin hành chính, lịch sử bệnh, yếu tố nguy cơ, vùng dịch để tham khảo, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh..., giúp tiết kiệm thời gian, thống nhất, khoa học và chính xác. Hệ thống này cũng cảnh báo về thông tin y tế quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt quản lý, theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với cộng đồng.

Lợi ích mang lại của hồ sơ sức khỏe cá nhân

- Đối với y tế cơ sở: Nắm rõ được thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn; chủ động lên kế hoạch và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, số hóa sổ sách, các văn bản tuyến y tế cơ sở.

- Đối với người dân: Chủ động tra cứu, nắm bắt thông tin sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh của bản thân và người thân; được chăm sóc sức khỏe chủ động từ tuyến cơ sở. Dữ liệu được bảo mật và liên thông trên toàn quốc để tăng hiệu quả việc khám chữa bệnh. những thông tin cá nhân được bảo mật, bác sĩ muốn mở hồ sơ xem thông tin về sức khỏe chỉ khi được người đó đồng ý.

Để thực hiện tốt việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân

Đối với cán bộ y tế: Thực hiện điều tra, tổ chức khám sàng lọc, nhập dữ liệu vào phần mềm hồ sơ sức khỏe. Liên thông dữ liệu khám bệnh từ người dân khi đi khám bệnh tại bệnh viện và trạm y tế; tổ chức điều tra, phân loại đối tượng để khám và lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Đối với người dân: Nộp lệ phí kích hoạt sổ theo dõi sức khỏe điện tử là 1000đ/ người/ năm, để tận hưởng, sử dụng những tiện ích thiết thực cho cá nhân mỗi người, đặc biệt là theo dõi sức khỏe, phục vụ cho khám, chữa bệnh một cách có hệ thống, lo gich và lưu giữ thông tin một cách bền vững, rất lợi ích và thiết thực cho mỗi người.

Để thực hiện công tác lập và kích hoạt sổ sức khỏe điện tử cho nhân dân, UBND Thị trấn Phong Sơn giao cho Trạm y tế thị trấn thực hiện, vì vậy xin thông báo để toàn thể nhân dân được biết và tích cực tham gia các hoạt động lập hồ sơ sức khỏe của mình và kích hoạt tài khoản sổ sức khỏe của mình để tận hưởng nhựng lợi ích mà nền tàng số này mạng lại cho mỗi chúng ta.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan