Thực hiện đợt cao điểm toàn dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Ngày 14/08/2023 13:47:39

Ngày 22/6/2023 UBND huyện Cẩm Thủy ban hành công văn số 1486 về việc khẩn trương triển khai việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn toàn huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 6 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Thực hiện đợt cao điểm toàn dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Ngày 22/6/2023 UBND huyện Cẩm Thủy ban hành công văn số 1486 về việc khẩn trương triển khai việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn toàn huyện. chỉ thị số 15 của BTV tỉnh ủy , Lời kêu gọi của CT UBND tỉnh, Thư kêu gọi của của CT UBND Huyện về việc kêu gọi toàn dân đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Theo đó những ngày vừa qua trên địa bàn toàn huyện, cũng như thị trấn chúng ta đang có không khí khẩn trương thực hiện nội dung này, UBND Thị trấn đã thành lập các tổ công tác về đến các TDP để hỗ trợ, hướng dẫn mọi người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đó là việc tạo cho mỗi người dân có 1 mã số được lưu trong hệ thống quản lý dữ liệu dân cư dựa trên môi trường điện tử, chỉ bằng 1 mã số này chúng ta có thể quản lý các loại giấy tờ tùy thân của mỗi cá nhân như: Căn cước CD cũng chính là mã số định danh của công dân, tích hợp trong đó thể hiện được toàn bộ dữ liệu dân cư của người đó, các loại giấy tờ như bằng lái xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đăng ký xe.v.v… là những loại giấy tờ mà chúng ta rất thường dùng, tránh được việc hay quên, hay mất, thất lạc. Khi đã có mã tài khoản định danh này được kích hoạt và sử dụng, cần đến nó chúng ta chỉ cần đọc mã số định danh, là số thẻ CCCD, hoặc không nhớ nữa thì chúng ta báo tên, tuổi, địa chỉ thì cơ quan chức năng sẵn sàng hỗ trợ để ta truy nhập được tất cả những giấy tờ thủ tục cần thiết, kể cả CCCD. Đây là một tiện ích hết sức tiện lợi cho chúng ta thay được tất cả các loại giấy tờ tùy thân của mỗi cá nhân.

Để thực hiện sớm hoàn thành chỉ tiêu thực hiện đề án này, UBND Thị trấn đã thành lập các tổ công tác về đến các TDP để hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện ngay trên điện thoại của mình, cài đặt và đăng ký kích hoạt để sử dụng tiện ích này. Vậy xin thông tin để bà con nhân dân chúng ta thông tin lẫn nhau, khi có thông báo mời, chúng ta hãy tranh thủ đến NVH để được hướng dẫn thực hiện kích hoạt tài khảon định danh điện tử và sử dụng cho chúng ta.

Cùng với đó UBND Thị trấn còn triển khai các tổ công tác lưu động tại khu vực chợ Cẩm Phong và Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy, để phục vụ bà con một cách tiện lợi nhất. Tổ công tác sẽ hoạt động từ nay đến hết ngày 30/6/2023. Vậy thông tin để bà con chúng ta có thể khi đị chợ, hoặc đi bệnh viên cũng có thể làm được nhưng nhớ phải mang theo thẻ căn cước công dân của mình, để tranh thủ nhờ cán bộ tổ công tác hỗ trợ chỉ trong một vài phút chúng ta đã làm được một việc hết sức quan trọng, tiện ích, rất hữu dụng cho mỗi chúng ta. Không còn sợ bị mất mát, hư hỏng, thất lực các loại giấy tờ tùy thân, kể cả CCCD.

Vậy xin thông tin và đề nghị bà con chúng ta thông tin lẫn nhau để nhiều người biết và thực hiện đi đăng ký tài khoản định danh điện tử tại các NVH tổ dân phố khi có thông báo mời, hoặc khi đi chợ, đi bệnh viện huyện cũng có thể tranh thủ làm được, vì UBND Thị trấn có tổ chức các tổ công tác lưu động tại chợ Cẩm Phong và Bệnh viên đa khoa Cẩm Thủy để kịp thời phục vụ bà con một cách tiện lợi nhất.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Thực hiện đợt cao điểm toàn dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đăng lúc: 14/08/2023 13:47:39 (GMT+7)

Ngày 22/6/2023 UBND huyện Cẩm Thủy ban hành công văn số 1486 về việc khẩn trương triển khai việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn toàn huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 6 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Thực hiện đợt cao điểm toàn dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Ngày 22/6/2023 UBND huyện Cẩm Thủy ban hành công văn số 1486 về việc khẩn trương triển khai việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn toàn huyện. chỉ thị số 15 của BTV tỉnh ủy , Lời kêu gọi của CT UBND tỉnh, Thư kêu gọi của của CT UBND Huyện về việc kêu gọi toàn dân đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Theo đó những ngày vừa qua trên địa bàn toàn huyện, cũng như thị trấn chúng ta đang có không khí khẩn trương thực hiện nội dung này, UBND Thị trấn đã thành lập các tổ công tác về đến các TDP để hỗ trợ, hướng dẫn mọi người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đó là việc tạo cho mỗi người dân có 1 mã số được lưu trong hệ thống quản lý dữ liệu dân cư dựa trên môi trường điện tử, chỉ bằng 1 mã số này chúng ta có thể quản lý các loại giấy tờ tùy thân của mỗi cá nhân như: Căn cước CD cũng chính là mã số định danh của công dân, tích hợp trong đó thể hiện được toàn bộ dữ liệu dân cư của người đó, các loại giấy tờ như bằng lái xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đăng ký xe.v.v… là những loại giấy tờ mà chúng ta rất thường dùng, tránh được việc hay quên, hay mất, thất lạc. Khi đã có mã tài khoản định danh này được kích hoạt và sử dụng, cần đến nó chúng ta chỉ cần đọc mã số định danh, là số thẻ CCCD, hoặc không nhớ nữa thì chúng ta báo tên, tuổi, địa chỉ thì cơ quan chức năng sẵn sàng hỗ trợ để ta truy nhập được tất cả những giấy tờ thủ tục cần thiết, kể cả CCCD. Đây là một tiện ích hết sức tiện lợi cho chúng ta thay được tất cả các loại giấy tờ tùy thân của mỗi cá nhân.

Để thực hiện sớm hoàn thành chỉ tiêu thực hiện đề án này, UBND Thị trấn đã thành lập các tổ công tác về đến các TDP để hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện ngay trên điện thoại của mình, cài đặt và đăng ký kích hoạt để sử dụng tiện ích này. Vậy xin thông tin để bà con nhân dân chúng ta thông tin lẫn nhau, khi có thông báo mời, chúng ta hãy tranh thủ đến NVH để được hướng dẫn thực hiện kích hoạt tài khảon định danh điện tử và sử dụng cho chúng ta.

Cùng với đó UBND Thị trấn còn triển khai các tổ công tác lưu động tại khu vực chợ Cẩm Phong và Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy, để phục vụ bà con một cách tiện lợi nhất. Tổ công tác sẽ hoạt động từ nay đến hết ngày 30/6/2023. Vậy thông tin để bà con chúng ta có thể khi đị chợ, hoặc đi bệnh viên cũng có thể làm được nhưng nhớ phải mang theo thẻ căn cước công dân của mình, để tranh thủ nhờ cán bộ tổ công tác hỗ trợ chỉ trong một vài phút chúng ta đã làm được một việc hết sức quan trọng, tiện ích, rất hữu dụng cho mỗi chúng ta. Không còn sợ bị mất mát, hư hỏng, thất lực các loại giấy tờ tùy thân, kể cả CCCD.

Vậy xin thông tin và đề nghị bà con chúng ta thông tin lẫn nhau để nhiều người biết và thực hiện đi đăng ký tài khoản định danh điện tử tại các NVH tổ dân phố khi có thông báo mời, hoặc khi đi chợ, đi bệnh viện huyện cũng có thể tranh thủ làm được, vì UBND Thị trấn có tổ chức các tổ công tác lưu động tại chợ Cẩm Phong và Bệnh viên đa khoa Cẩm Thủy để kịp thời phục vụ bà con một cách tiện lợi nhất.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan