Thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 28/11/2023 00:00:00

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Thực hiện Công văn số 17682/UBND-KSTTHCNC ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá - Thông tin tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” theo Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ đội Biên phòng (Có Kế hoạch tổ chức cuộc thi kèm theo). 2. Giao Trưởng các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam. - Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”. - Thời gian tổ chức cuộc thi: Vòng thi tuần (03 tuần), bắt đầu từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 17/12/2023.
3. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cuộc thi; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Đăng lúc: 28/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Thực hiện Công văn số 17682/UBND-KSTTHCNC ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá - Thông tin tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” theo Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ đội Biên phòng (Có Kế hoạch tổ chức cuộc thi kèm theo). 2. Giao Trưởng các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam. - Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”. - Thời gian tổ chức cuộc thi: Vòng thi tuần (03 tuần), bắt đầu từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 17/12/2023.
3. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cuộc thi; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.