Khai thác sử dụng hệ thống phản hồi Thanh Hóa

Ngày 14/08/2023 13:50:58

Thực hiện công văn số 1497 /UBND-VP ngày 23/6/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy, về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 6 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Khai thác sử dụng Hệ thống phản hổi Thanh Hóa.

Thực hiện công văn số 1497 /UBND-VP ngày 23/6/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy, về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa.

Theo đó UBND Huyện chỉ đạo, yêu cầu - Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. - UBND các xã, thị trấn. Thực hiện nội dung như sau:

Trong thời gian qua, Hệ thống phản hồi Thanh Hóa đã tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân, tạo sự tin tưởng của người dân vào các cơ quan nhà nước. Để phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên hệ thống phản hồi Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với kênh phản hồi Thanh Hóa thông qua địa chỉ https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn để gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh; phản ánh các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính... - Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; trả lời đúng hạn, đúng nội dung và thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh; đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đặt Banner trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn có đường dẫn liên kết đến hệ thống phản hồi Thanh Hóa theo địa chỉ:https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc nội dung trên. UBND Thị trấn đã thực hiện đặt Baner, biểu tượng của Hệ thống phản hổi Thanh Hóa, tức là đường link để truy nhập vào Hệ thống phản hổi Thanh Hóa, là nơi để mọi người có thể thực hiện hỏi, phản ánh nhưng nội dung liên quan đến việc thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng chính quyền nhà nước cũng như phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân, sẽ được các cơ quan chức năng tiếp nhận và giải quyết, trả lời công khai, minh bạch, phát huy tối đa quyền dân chủ của người dân về mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Vậy xin thông tin để toàn thể nhân dân được biết, tiếp cận và sử dụng kênh thông tin, tiện ích này, khai thác hiệu quả các tiện ích của Hệ thống phản hồi Thanh hóa, phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân, đóng góp ý kiến xây dựng cho hệ thống nhà nước các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng xã công bằng, dân chủ, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân về mọi mặt.

Cách để tiếp cận: Chúng ta sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính, vào Intenets, google. Gõ tên Trang thông tin điện tử Thị trấn Phong Sơn, hoặc Huyện Cẩm Thủy để xem nội dung thông tin của trang, trong đó có Baner Hệ thống phản hổi Thanh hóa, bấm vào để Banner này chúng ta sẽ truy nhập và khai thác tính năng tiện ích nói trên.

Hoặc từ Intenets, google chúng ta vào địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn để khác thác tiện tích này.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Khai thác sử dụng hệ thống phản hồi Thanh Hóa

Đăng lúc: 14/08/2023 13:50:58 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 1497 /UBND-VP ngày 23/6/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy, về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 6 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Khai thác sử dụng Hệ thống phản hổi Thanh Hóa.

Thực hiện công văn số 1497 /UBND-VP ngày 23/6/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy, về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa.

Theo đó UBND Huyện chỉ đạo, yêu cầu - Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. - UBND các xã, thị trấn. Thực hiện nội dung như sau:

Trong thời gian qua, Hệ thống phản hồi Thanh Hóa đã tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân, tạo sự tin tưởng của người dân vào các cơ quan nhà nước. Để phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên hệ thống phản hồi Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với kênh phản hồi Thanh Hóa thông qua địa chỉ https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn để gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh; phản ánh các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính... - Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; trả lời đúng hạn, đúng nội dung và thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh; đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đặt Banner trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn có đường dẫn liên kết đến hệ thống phản hồi Thanh Hóa theo địa chỉ:https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc nội dung trên. UBND Thị trấn đã thực hiện đặt Baner, biểu tượng của Hệ thống phản hổi Thanh Hóa, tức là đường link để truy nhập vào Hệ thống phản hổi Thanh Hóa, là nơi để mọi người có thể thực hiện hỏi, phản ánh nhưng nội dung liên quan đến việc thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng chính quyền nhà nước cũng như phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân, sẽ được các cơ quan chức năng tiếp nhận và giải quyết, trả lời công khai, minh bạch, phát huy tối đa quyền dân chủ của người dân về mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Vậy xin thông tin để toàn thể nhân dân được biết, tiếp cận và sử dụng kênh thông tin, tiện ích này, khai thác hiệu quả các tiện ích của Hệ thống phản hồi Thanh hóa, phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân, đóng góp ý kiến xây dựng cho hệ thống nhà nước các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng xã công bằng, dân chủ, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân về mọi mặt.

Cách để tiếp cận: Chúng ta sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính, vào Intenets, google. Gõ tên Trang thông tin điện tử Thị trấn Phong Sơn, hoặc Huyện Cẩm Thủy để xem nội dung thông tin của trang, trong đó có Baner Hệ thống phản hổi Thanh hóa, bấm vào để Banner này chúng ta sẽ truy nhập và khai thác tính năng tiện ích nói trên.

Hoặc từ Intenets, google chúng ta vào địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn để khác thác tiện tích này.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan