THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Ngày 23/07/2023 14:48:28

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tháng 8/2023. Tại Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cảm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN

NỘI DUNG: Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tháng 8/2023

Công ty đấu giá Hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh Thanh Hóa. Thông báo V/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư Đồng Ben, TDP Hoàng Giang, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất có thu tiền, quy định tại Điều 55 Luạt đất đai năm 2013. Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 4 QĐ số 22 ngày 19/6/2023 của UBND Tỉnh Thanh Hóa.

- Số lô đất tổ chức đất giá gồm 30 lô có diện tích từ 100 đến 133m2. Tại khu vực Đồng Ben, Tổ dân phố Hoàng Giang, Thị trấn Phong Sơn.

- Giá khởi điểm mỗi lô từ 580 triệu đến 853 triệu đồng.

- Hồ sơ tham gia đấu giá cung cấp và tiếp nhận tại: Phòng KT-NS UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 31/7/2023.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 24 và 25/7/2023.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào 14 h ngày 03/8/2023. Tại Hội trường Công sở Thị trấn Phong Sơn. Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Vậy xin thông báo để ai có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng đất ở theo nội dung trên, được biết để tham gia phiên đấu giá.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Đăng lúc: 23/07/2023 14:48:28 (GMT+7)

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tháng 8/2023. Tại Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cảm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN

NỘI DUNG: Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tháng 8/2023

Công ty đấu giá Hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh Thanh Hóa. Thông báo V/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư Đồng Ben, TDP Hoàng Giang, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất có thu tiền, quy định tại Điều 55 Luạt đất đai năm 2013. Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 4 QĐ số 22 ngày 19/6/2023 của UBND Tỉnh Thanh Hóa.

- Số lô đất tổ chức đất giá gồm 30 lô có diện tích từ 100 đến 133m2. Tại khu vực Đồng Ben, Tổ dân phố Hoàng Giang, Thị trấn Phong Sơn.

- Giá khởi điểm mỗi lô từ 580 triệu đến 853 triệu đồng.

- Hồ sơ tham gia đấu giá cung cấp và tiếp nhận tại: Phòng KT-NS UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Từ ngày 17/7/2023 đến ngày 31/7/2023.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 24 và 25/7/2023.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào 14 h ngày 03/8/2023. Tại Hội trường Công sở Thị trấn Phong Sơn. Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Vậy xin thông báo để ai có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng đất ở theo nội dung trên, được biết để tham gia phiên đấu giá.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan