Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Cẩm Phong, Thị trấn Phong Sơn

Ngày 07/08/2023 16:06:05

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Cẩm Phong, Tổ dân phố Nghĩa Dũng, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 8 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Thông báo đấu giá quyền sở dụng đất ở khu dân cư Cẩm Phong, Thị trấn Phong Sơn

Công ty đấu giá Hợp Danh Hồng Đức, Thành phố Thanh Hóa thông báo, về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Cẩm Phong, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất có thu tiền, quy định tại Điều 55 Luật đất đai năm 2013. Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Số lô đất tổ chức đất giá gồm 14 lô có diện tích từ 300 đến 359m2. Tại khu vực Khu dân cư Cẩm Phong. Nay thuộc TDP Nghĩa Dũng, Thị trấn Phong Sơn.

- Giá khởi điểm mỗi lô từ 990 triệu đến 1 tỷ 293 triệu đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500 nghìn đồng 1 bộ.

- Hồ sơ tham gia đấu giá cung cấp và tiếp nhận tại: Phòng KT-NS UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Từ ngày 03/8/2023 đến ngày 22/8/2023.

- Hình thức đấu giá là: Bỏ phiếu kín 1 lần, 1 vòng đấu tại phiên đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào 8 h sáng ngày 25/8/2023. Tại Hội trường Công sở Thị trấn Phong Sơn. Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Vậy xin thông báo để ai có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng đất ở theo nội dung trên, được biết để tham gia phiên đấu giá.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Cẩm Phong, Thị trấn Phong Sơn

Đăng lúc: 07/08/2023 16:06:05 (GMT+7)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Cẩm Phong, Tổ dân phố Nghĩa Dũng, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 8 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Thông báo đấu giá quyền sở dụng đất ở khu dân cư Cẩm Phong, Thị trấn Phong Sơn

Công ty đấu giá Hợp Danh Hồng Đức, Thành phố Thanh Hóa thông báo, về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Cẩm Phong, Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất có thu tiền, quy định tại Điều 55 Luật đất đai năm 2013. Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Số lô đất tổ chức đất giá gồm 14 lô có diện tích từ 300 đến 359m2. Tại khu vực Khu dân cư Cẩm Phong. Nay thuộc TDP Nghĩa Dũng, Thị trấn Phong Sơn.

- Giá khởi điểm mỗi lô từ 990 triệu đến 1 tỷ 293 triệu đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500 nghìn đồng 1 bộ.

- Hồ sơ tham gia đấu giá cung cấp và tiếp nhận tại: Phòng KT-NS UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Từ ngày 03/8/2023 đến ngày 22/8/2023.

- Hình thức đấu giá là: Bỏ phiếu kín 1 lần, 1 vòng đấu tại phiên đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào 8 h sáng ngày 25/8/2023. Tại Hội trường Công sở Thị trấn Phong Sơn. Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

Vậy xin thông báo để ai có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng đất ở theo nội dung trên, được biết để tham gia phiên đấu giá.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan