Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023

Ngày 10/07/2023 00:00:00

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: truyền vận động quỹ đền ơn, đáp nghĩa 2023

Kính thưa toàn thể nhân dân. Hàng năm chúng ta vẫn thực hiện vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, với mục đích để hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đền ơn, đáp nghĩa, đây là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Là hoạt động mà tất cả mọi người dân Việt Nam đều đã rất thông suốt cả về tư tưởng và hành động, chúng ta đã có những kết quả hết sức tốt đẹp trong việc đóng góp xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa một cách chủ động, tự giác và lòng hảo tâm cao cả quảng đại, cũng như công tác thu, quản lý quỹ một cách công khai, minh bạch, chi đúng mục đích và ý nghĩa của quỹ “đền ơn, đáp nghĩa”.

Ngày 06/7/2023 UBND Huyện Cẩm Thủy ban hành công văn số 139/UBND về việc: Triển khai vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023. Theo đó toàn huyện phấn đấu xây dựng quỹ năm 2023 đạt 700 triệu đồng trở lên.

Đối tượng vận động là:

1. Những người từ 18 tuổi trở lên đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, gồm: Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; - Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (bao gồm cả hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị kinh tế thuộc các tổ chức chính tri, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trên địa bàn huyện); - Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài và các công ty, tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện (trừ trường hợp không thuộc đối tượng vận động đóng góp theo quy định của Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia).

2. Những người lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, những người làm việc trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác;

3. Con, em là người huyện Cẩm Thủy hiện đang làm ăn, sinh sống tại các địa phương trong nước và nước ngoài; các tổ chức cá nhân, trong và ngoài nước.

4. Cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp.

Đối tượng không thuộc diện vận động là:

1. Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu.

2. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh NCC.

3. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

4. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội.

5. Người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Người mất năng lực hành vi dân sự.

Mức vận động là:

- Đối với người đang làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần và có vốn góp của Nhà nước, vận động đóng góp tối thiểu 1 ngày lương/người (mức lương tại thời điểm nộp, không kể các khoản phụ cấp).

- Đối với các Doanh nghiệp, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân... mỗi đơn vị ủng hộ tối thiểu 1.000.000 đồng trở lên. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện vận động đóng góp mức tổi thiểu 50.000 đồng

- Những người làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụi và các thành phần kinh tế khác: vận động đóng góp tối thiểu 20.000 đồng.

- Vận động các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện tham gia không hạn chế mức tối đa và đối tượng tham gia.

Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu song trước n dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7/2023.

- Cá nhân, tổ chức nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ xin liện hệ về UBND Thị trấn Phong Sơn, hoặc các tổ vận động tại các Tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn Phong Sơn .

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023

Đăng lúc: 10/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: truyền vận động quỹ đền ơn, đáp nghĩa 2023

Kính thưa toàn thể nhân dân. Hàng năm chúng ta vẫn thực hiện vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, với mục đích để hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đền ơn, đáp nghĩa, đây là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Là hoạt động mà tất cả mọi người dân Việt Nam đều đã rất thông suốt cả về tư tưởng và hành động, chúng ta đã có những kết quả hết sức tốt đẹp trong việc đóng góp xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa một cách chủ động, tự giác và lòng hảo tâm cao cả quảng đại, cũng như công tác thu, quản lý quỹ một cách công khai, minh bạch, chi đúng mục đích và ý nghĩa của quỹ “đền ơn, đáp nghĩa”.

Ngày 06/7/2023 UBND Huyện Cẩm Thủy ban hành công văn số 139/UBND về việc: Triển khai vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023. Theo đó toàn huyện phấn đấu xây dựng quỹ năm 2023 đạt 700 triệu đồng trở lên.

Đối tượng vận động là:

1. Những người từ 18 tuổi trở lên đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, gồm: Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; - Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (bao gồm cả hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị kinh tế thuộc các tổ chức chính tri, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trên địa bàn huyện); - Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài và các công ty, tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện (trừ trường hợp không thuộc đối tượng vận động đóng góp theo quy định của Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia).

2. Những người lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, những người làm việc trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác;

3. Con, em là người huyện Cẩm Thủy hiện đang làm ăn, sinh sống tại các địa phương trong nước và nước ngoài; các tổ chức cá nhân, trong và ngoài nước.

4. Cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp.

Đối tượng không thuộc diện vận động là:

1. Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu.

2. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh NCC.

3. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

4. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội.

5. Người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

6. Người mất năng lực hành vi dân sự.

Mức vận động là:

- Đối với người đang làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần và có vốn góp của Nhà nước, vận động đóng góp tối thiểu 1 ngày lương/người (mức lương tại thời điểm nộp, không kể các khoản phụ cấp).

- Đối với các Doanh nghiệp, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân... mỗi đơn vị ủng hộ tối thiểu 1.000.000 đồng trở lên. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện vận động đóng góp mức tổi thiểu 50.000 đồng

- Những người làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụi và các thành phần kinh tế khác: vận động đóng góp tối thiểu 20.000 đồng.

- Vận động các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện tham gia không hạn chế mức tối đa và đối tượng tham gia.

Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu song trước n dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7/2023.

- Cá nhân, tổ chức nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ xin liện hệ về UBND Thị trấn Phong Sơn, hoặc các tổ vận động tại các Tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn Phong Sơn .

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan