Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 05/03/2021 00:00:00

Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN


Số: 39/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TT Phong Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Thực hiện Hướng dẫn số 219/UBND-VHTT, ngày 02/01/2021 của UBND huyện về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 19/02/2021 của Uỷ ban Bầu cử Thị trấn về Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

- Thông tin, tuyên truyền cho cử tri nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa choṇ và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Tuyên truyền các nội dung hướng dẫn của cấp trên; Nội dung chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Bầu cử Thị trấn.

2. Yêu cầu: Công tác tuyên truyền về bầu cử phải được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đạt hiệu quả, tiến hành song song, cập nật với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử về nội dung thực hiện, gắn với các quy định của luật bầu cử Quốc hội và HĐND. Phát huy tính năng của hoạt động tuyên truyền phục vụ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN.

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

- Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền để moị cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐD các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh Thị trấn, các cụm loa thông tin của các Tổ dân phố; Tuyên truyền lưu động.

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Thị trấn, trang Facebook Thị trấn, các nhóm zalo phục vụ công việc; Tuyên truyền thông qua các diễn đàn hội nghị, hoạt động văn hoá cộng đồng.

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu…

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN .

1. Đợt 1 (từ 15/01/2021 đến 15/3/2021):

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh Thị trấn về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định của pháp luật liên quan.

2. Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021):

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.

- Thời gian 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh Thị trấn, bố trí khung giờ và thời lượng hợp lý, tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.

- Cao điểm trong ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin, phản ánh về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở địa phương, dư luận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, huyện nói chung và Thị trấn đối với Ngày bầu cử.

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021):

- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021- 2026.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

- Bộ phận VHTT được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung tuyên tuyên truyền xây dựng dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Bộ phận VHTT: Chịu trách nhiệm chính về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chủ động đấu mối với Phòng Văn hóa huyện và Ủy ban Bầu cử Thị trấn nắm chắc lộ trình các bước và nội dung cần tuyên truyền để xây dựng lịch, chương trình thực hiện.

- Soạn tin, bài nội dung tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh Thị trấn và cung cấp tin bài cho các Tổ dân phố phát trên các cụm loa của tổ, chỉ đạo, đôn đốc các Tổ tuyên truyền với thời gian, thời lượng phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền cổ động, lưu động trong thời gian cao điểm trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021.

- Khảo sát, lập báo cáo dự trù kinh phí thực hiện tuyên truyền trực quan, xây dựng các cụm bảng tin khổ lớn, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định.

- Phối hợp với các thành viên được phân công nhiệm vụ của UB bầu cử và cán bộ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra đôn đốc các Tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử.

2. Các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị:

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu cổng và Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng, trang trí tại các tòa nhà cơ quan, công sở, nhà văn hóa. Nội dung khẩu hiểu cổng: Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!”

- Các Tổ dân phố: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên các cụm loa thông tin của tổ, nội dung tin bài của Ủy ban bầu cử và bộ phận văn hóa Thị trấn cung cấp; Tổ chức cho nhân dân treo Cờ Tổ quốc ở tất cả các căn hộ, tòa nhà, cửa hàng, ki ốt, văn phòng trên địa bàn đảm bảo đạt 100%. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thực hiện treo Cờ đúng quy cách, kịp thời căn chỉnh Cờ treo đảm bảo mỹ quan, trang trọng, thay thế những lá Cờ bị cũ, rách, phai màu. Mỗi Tổ dân phố treo 01 băng rông qua trục đường cái chính, nơi tập trung đông người trên địa bàn tổ mình. Thời gian từ ngày 15/5 đến hết ngày 25/5/2021. Nội dung khẩu hiệu: Mặt 1: Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!” ; Mặt 2: “Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!”.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội:

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các tổ chức thành viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; Vận động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng cuộc bầu cử. Bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động, các hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đoàn thể mình. Mục tiêu làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trở thành ngày hội lớn của toàn dân và thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- UBBC, Phòng VHTT huyện: BC;

- TT Đ.ủy, HĐND, UBBC: BC;

- Các TDP, cơ quan, trường học; Th hiện

- Lưu: VT, VHTT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 05/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN


Số: 39/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TT Phong Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Thực hiện Hướng dẫn số 219/UBND-VHTT, ngày 02/01/2021 của UBND huyện về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 19/02/2021 của Uỷ ban Bầu cử Thị trấn về Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

- Thông tin, tuyên truyền cho cử tri nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa choṇ và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Tuyên truyền các nội dung hướng dẫn của cấp trên; Nội dung chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Bầu cử Thị trấn.

2. Yêu cầu: Công tác tuyên truyền về bầu cử phải được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đạt hiệu quả, tiến hành song song, cập nật với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử về nội dung thực hiện, gắn với các quy định của luật bầu cử Quốc hội và HĐND. Phát huy tính năng của hoạt động tuyên truyền phục vụ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN.

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

- Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền để moị cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐD các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026; vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh Thị trấn, các cụm loa thông tin của các Tổ dân phố; Tuyên truyền lưu động.

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Thị trấn, trang Facebook Thị trấn, các nhóm zalo phục vụ công việc; Tuyên truyền thông qua các diễn đàn hội nghị, hoạt động văn hoá cộng đồng.

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu…

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN .

1. Đợt 1 (từ 15/01/2021 đến 15/3/2021):

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh Thị trấn về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định của pháp luật liên quan.

2. Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021):

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV.

- Thời gian 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh Thị trấn, bố trí khung giờ và thời lượng hợp lý, tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.

- Cao điểm trong ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin, phản ánh về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở địa phương, dư luận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, huyện nói chung và Thị trấn đối với Ngày bầu cử.

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021):

- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021- 2026.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

- Bộ phận VHTT được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung tuyên tuyên truyền xây dựng dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Bộ phận VHTT: Chịu trách nhiệm chính về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chủ động đấu mối với Phòng Văn hóa huyện và Ủy ban Bầu cử Thị trấn nắm chắc lộ trình các bước và nội dung cần tuyên truyền để xây dựng lịch, chương trình thực hiện.

- Soạn tin, bài nội dung tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh Thị trấn và cung cấp tin bài cho các Tổ dân phố phát trên các cụm loa của tổ, chỉ đạo, đôn đốc các Tổ tuyên truyền với thời gian, thời lượng phù hợp, đạt hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền cổ động, lưu động trong thời gian cao điểm trước và trong ngày bầu cử 23/5/2021.

- Khảo sát, lập báo cáo dự trù kinh phí thực hiện tuyên truyền trực quan, xây dựng các cụm bảng tin khổ lớn, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trình Chủ tịch UBND xem xét quyết định.

- Phối hợp với các thành viên được phân công nhiệm vụ của UB bầu cử và cán bộ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra đôn đốc các Tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử.

2. Các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị:

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu cổng và Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng, trang trí tại các tòa nhà cơ quan, công sở, nhà văn hóa. Nội dung khẩu hiểu cổng: Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!”

- Các Tổ dân phố: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên các cụm loa thông tin của tổ, nội dung tin bài của Ủy ban bầu cử và bộ phận văn hóa Thị trấn cung cấp; Tổ chức cho nhân dân treo Cờ Tổ quốc ở tất cả các căn hộ, tòa nhà, cửa hàng, ki ốt, văn phòng trên địa bàn đảm bảo đạt 100%. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thực hiện treo Cờ đúng quy cách, kịp thời căn chỉnh Cờ treo đảm bảo mỹ quan, trang trọng, thay thế những lá Cờ bị cũ, rách, phai màu. Mỗi Tổ dân phố treo 01 băng rông qua trục đường cái chính, nơi tập trung đông người trên địa bàn tổ mình. Thời gian từ ngày 15/5 đến hết ngày 25/5/2021. Nội dung khẩu hiệu: Mặt 1: Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!” ; Mặt 2: “Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!”.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội:

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các tổ chức thành viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; Vận động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng cuộc bầu cử. Bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động, các hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đoàn thể mình. Mục tiêu làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trở thành ngày hội lớn của toàn dân và thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- UBBC, Phòng VHTT huyện: BC;

- TT Đ.ủy, HĐND, UBBC: BC;

- Các TDP, cơ quan, trường học; Th hiện

- Lưu: VT, VHTT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan