Kế hoạch phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021

Ngày 20/01/2021 00:00:00

Kế hoạch phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG SƠN Số: /KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phong Sơn, ngày tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH Phát động thi đua xây dựng các Danh hiệu kiểu mẫu Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ II nhiệm kỳ 2020- 2025 các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị lĩnh vực văn hóa - xã hội; Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021 Thị trấn Phong Sơn; Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn xây dựng kế hoạch phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021 như sau. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính tham gia thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 2.Yêu cầu: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự vào cuộc của các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố, vai trò chủ thể của người dân trong việc thực hiện các nội dung tiêu chí, lựa chọn các tiêu chí trọng tâm phù hợp với từng tổ dân phố để tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Công tác chỉ đạo: 1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng danh hiệu kiểu mẫu do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban; đồng chí Phó chủ tịch phụ trách văn - xã phó trưởng ban thường trực; Các phó trưởng BCĐ gồm đồng chí phó chủ tịch phụ trách kinh tế, mời tham gia BCĐ đồng chí Chủ tịch UB MTTT; Thành viên BCĐ là cán bộ, công chức UBND, mời trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia Ban chỉ đạo. 1.2. Thành lập, kiện toàn Ban vận động xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu ở tất cả các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị do đồng chí Tổ trưởng dân phố, thủ trưởng cơ quan, làm trưởng ban; Phó trưởng Ban vận động là đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và các thành viên là cán bộ ban công tác mặt trận, đoàn thể. 1.3. Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động; phân công cụ thể nhiệm vụ cho trưởng ban, phó ban, các bộ phận, thành viên; Thành lập hồ sơ, sổ sách hoạt động; Xây dựng kế hoạch hoạt động, chế độ hội họp và thông tin, báo cáo cụ thể. 2. Nội dung triển khai: Ban chỉ đạo Thị trấn tổ chức hội thảo ( Hoặc tập huấn) triển khai nội dung xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đến các trưởng, phó Ban vận động Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn các nội dung:2.1. Nội dung các tiêu chí xây dựng các danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” và “Tổ dân phố kiểu mẫu” theo Quyết định số 09/2019, ngày 09 tháng 4 năm 2019, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng các biểu mẫu cụ thể hóa các tiêu chí với những phần việc cụ thể, để các Ban vận động triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện. 2.2. Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận danh hiệu kiểu mẫu. 2.3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký thi đua, định hướng triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của các đơn vị. 3. Quy mô và thời gian phát động: 3.1. Phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đến tất cả các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 3.2. Thời gian phát động thực hiện: Tháng 1 hàng năm là thời điểm phát động đăng ký thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu - Tháng 11 hàng năm là thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá, kết quả thực hiện của các đơn vị - Tháng 12 hàng năm là thời gian để thực hiện hồ sơ trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng của đơn vị mình để đối chiếu với yêu cầu của các tiêu chí, từ đó xác định dựng lộ trình thực hiện từng tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình của các đơn vị 2. Đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND, xác định chỉ tiêu, công việc cụ thể để thực hiện. 3. Ban chỉ đạo Thị trấn xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Tổ chức triển khai nội dung kế hoạch phát động thi đua; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện. Tham mưu cho Chủ tịch UBND quyết định những những nội dung sát, đúng thẩm quyền theo quy định. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để động viên khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nơi nhận: - P Nội vụ - Đảng ủy, TTrHĐND - MTTQ, Các T/c đoàn thể - Các Tổ dân phố, Cq, Đv; - LưuVT, BCĐ. TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Công Hoan

Kế hoạch phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021

Đăng lúc: 20/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Kế hoạch phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG SƠN Số: /KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phong Sơn, ngày tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH Phát động thi đua xây dựng các Danh hiệu kiểu mẫu Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ II nhiệm kỳ 2020- 2025 các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị lĩnh vực văn hóa - xã hội; Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021 Thị trấn Phong Sơn; Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn xây dựng kế hoạch phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021 như sau. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính tham gia thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 2.Yêu cầu: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự vào cuộc của các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố, vai trò chủ thể của người dân trong việc thực hiện các nội dung tiêu chí, lựa chọn các tiêu chí trọng tâm phù hợp với từng tổ dân phố để tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Công tác chỉ đạo: 1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng danh hiệu kiểu mẫu do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban; đồng chí Phó chủ tịch phụ trách văn - xã phó trưởng ban thường trực; Các phó trưởng BCĐ gồm đồng chí phó chủ tịch phụ trách kinh tế, mời tham gia BCĐ đồng chí Chủ tịch UB MTTT; Thành viên BCĐ là cán bộ, công chức UBND, mời trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia Ban chỉ đạo. 1.2. Thành lập, kiện toàn Ban vận động xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu ở tất cả các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị do đồng chí Tổ trưởng dân phố, thủ trưởng cơ quan, làm trưởng ban; Phó trưởng Ban vận động là đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và các thành viên là cán bộ ban công tác mặt trận, đoàn thể. 1.3. Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động; phân công cụ thể nhiệm vụ cho trưởng ban, phó ban, các bộ phận, thành viên; Thành lập hồ sơ, sổ sách hoạt động; Xây dựng kế hoạch hoạt động, chế độ hội họp và thông tin, báo cáo cụ thể. 2. Nội dung triển khai: Ban chỉ đạo Thị trấn tổ chức hội thảo ( Hoặc tập huấn) triển khai nội dung xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đến các trưởng, phó Ban vận động Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn các nội dung:2.1. Nội dung các tiêu chí xây dựng các danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” và “Tổ dân phố kiểu mẫu” theo Quyết định số 09/2019, ngày 09 tháng 4 năm 2019, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng các biểu mẫu cụ thể hóa các tiêu chí với những phần việc cụ thể, để các Ban vận động triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện. 2.2. Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận danh hiệu kiểu mẫu. 2.3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký thi đua, định hướng triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của các đơn vị. 3. Quy mô và thời gian phát động: 3.1. Phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đến tất cả các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 3.2. Thời gian phát động thực hiện: Tháng 1 hàng năm là thời điểm phát động đăng ký thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu - Tháng 11 hàng năm là thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá, kết quả thực hiện của các đơn vị - Tháng 12 hàng năm là thời gian để thực hiện hồ sơ trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng của đơn vị mình để đối chiếu với yêu cầu của các tiêu chí, từ đó xác định dựng lộ trình thực hiện từng tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình của các đơn vị 2. Đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND, xác định chỉ tiêu, công việc cụ thể để thực hiện. 3. Ban chỉ đạo Thị trấn xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Tổ chức triển khai nội dung kế hoạch phát động thi đua; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện. Tham mưu cho Chủ tịch UBND quyết định những những nội dung sát, đúng thẩm quyền theo quy định. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để động viên khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nơi nhận: - P Nội vụ - Đảng ủy, TTrHĐND - MTTQ, Các T/c đoàn thể - Các Tổ dân phố, Cq, Đv; - LưuVT, BCĐ. TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Công Hoan