Ban Dân tộc Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 19/02/2023 00:00:00

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TRANG CHỦDescription: https://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/_themes/ThanhHoa_Blue/img/chuoi.pngTin tức - Sự kiện

Ban Dân tộc Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu chung là: Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, có một số sản phẩm đặc sản; khôi phục, bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra, đặc biệt là đối với việc phát triển bền vững huyện miền núi vùng cao, vùng biên giới xa nhất của tỉnh; ngày 12/01/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-BDT về triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo đó, Ban Dân tộc đã đặt ra các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đó là:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, người có uy tín, già làng, trưởng bản và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Huy động đa dạng và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; trong đó tập trung tham mưu thực hiện phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình trên địa bàn huyện Mường Lát, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giải quyết dứt điểm các dự án dang dở, kéo dài: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện Mường Lát lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn huy động hợp pháp khác để tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã; nâng cấp, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, các công trình thủy lợi đã xuống cấp, hư hỏng; đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị dạy học, nhà ở bán trú cho học sinh; đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã, đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đầu tư thiết chế văn hóa, nhà văn hóa; hệ thống đài truyền thanh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát…

- Tổ chức di dời dân cư ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lỡ đất đến nơi an toàn: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện Mường Lát kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết trên địa bàn huyện Mường Lát thuộc Dự án 2 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, của các ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, góp phần đưa huyện Mường Lát sớm thoát khỏi huyện nghèo: Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện Mường Lát kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ xã Quang Chiểu trong việc giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
Sưu tầm

Ban Dân tộc Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc: 19/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TRANG CHỦDescription: https://bdt.thanhhoa.gov.vn/portal/_themes/ThanhHoa_Blue/img/chuoi.pngTin tức - Sự kiện

Ban Dân tộc Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu chung là: Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, có một số sản phẩm đặc sản; khôi phục, bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra, đặc biệt là đối với việc phát triển bền vững huyện miền núi vùng cao, vùng biên giới xa nhất của tỉnh; ngày 12/01/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-BDT về triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo đó, Ban Dân tộc đã đặt ra các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đó là:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, người có uy tín, già làng, trưởng bản và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Huy động đa dạng và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; trong đó tập trung tham mưu thực hiện phân bổ nguồn lực thực hiện các Chương trình trên địa bàn huyện Mường Lát, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giải quyết dứt điểm các dự án dang dở, kéo dài: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện Mường Lát lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn huy động hợp pháp khác để tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã; nâng cấp, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, các công trình thủy lợi đã xuống cấp, hư hỏng; đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị dạy học, nhà ở bán trú cho học sinh; đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã, đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đầu tư thiết chế văn hóa, nhà văn hóa; hệ thống đài truyền thanh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát…

- Tổ chức di dời dân cư ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lỡ đất đến nơi an toàn: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện Mường Lát kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết trên địa bàn huyện Mường Lát thuộc Dự án 2 - Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, của các ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, góp phần đưa huyện Mường Lát sớm thoát khỏi huyện nghèo: Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND huyện Mường Lát kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ xã Quang Chiểu trong việc giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
Sưu tầm